Vážení športoví priatelia, hráči, rozhodcovia a funkcionári stolného tenisu
v tomto čase už vo väčšine klubov bývali v plnom prúde prípravy na novú stolnotenisovú sezónu  a rovnako tak s jej prípravou finišoval aj VV OSTZ. Príchod pandémie COVID-19 nám však od začiatku roka 2020 priniesol do nášho života viacero zásadných zmien a mnohé z nich sa prejavili aj v našom stolnotenisovom hnutí.
Po drobnom zakopnutí v sezóne 2019/20, keď došlo k prerušeniu súťaží na viac ako 3 mesiace a  ich následnému dokončeniu netradične až koncom júna, prišla v minulej sezóne 2020/21 úplná pohroma. Po celkom sľubnom rozbehu boli po 2.kole všetky súťaže prerušené a ich opätovný reštart závisel od vývoja pandémie v našej krajine. Ako všetci vieme, ten bol v niektorých momentoch až katastrofický a tak nečudo, že sa ich reštart neustále posúval. Nakoniec došla situácia do takého bodu, že po reštarte by ich regulárne ukončenie nebolo možné a preto boli všetky súťaže anulované. Takáto situácia nastala prvýkrát od vzniku stolnotenisových súťaží.
Aj keď momentálna situácia s vývojom pandémie je opäť na miernom vzostupe, verím, že stolnotenisové súťaže rozbehneme podľa plánu tradične na prelome septembra a októbra. Chcem preto požiadať všetkých činovníkov, ktorí zodpovedajú za komunikáciu klubu s OSTZ, aby si preštudovali rozpisy pre jednotlivé súťaže, zvážili všetky možnosti a do daného termínu prihlásili družstvá do príslušných súťaží.
Je potrebné si uvedomiť, že pandémia tu zrejme bude dlhší čas a budeme sa s ňou musieť naučiť žiť. Ovplyvňuje nielen stolnotenisový život, ale náš svet ako taký. Nedávno prijatý COVID automat špecifikuje podmienky účasti nielen na športových podujatiach. Je možné, že sa bude časom upravovať, ale princípy v ňom zrejme zostanú. Predpokladám, že úplné prerušenie akýchkoľvek súťaží bude až krajnou možnosťou. Ale v prípade zhoršenej situácie môžu byť naše okresy preradené do fázy, keď budú musieť byť aj na naše súťaže aplikované prísnejšie predpisy. Treba sa preto na takúto možnosť pripraviť, aby nás situácia nezastihla nepripravených a z ponúkaných možností vybrať takú, ktorá vám bude najviac vyhovovať.
Dôležitým prvkom nášho športu sú aj hracie miestnosti. Okrem niekoľkých klubov, ktoré majú vlastné športové herne, väčšina klubov využíva najmä školské telocvične a kultúrne domy, Pri ich využívaní sa preto budeme musieť striktne držať stanovených pravidiel. V prípade ich uzavretia len v niektorých lokalitách budeme na situáciu reagovať tak, aby súťaže pokiaľ možno plynulo pokračovali a aby nebola narušená regulárnosť celej súťaže.
 
Na záver vám chcem všetkým poďakovať za vašu snahu a úsilie, ktoré vynakladáte v prospech stolnotenisového hnutia a popriať vám do novej sezóny najmä pevné zdravie a aktívnym hráčom tiež spokojnosť so svojimi výkonmi za zelenými či modrými stolmi.
 
Branislav Oravec
predseda OSTZ