Na základe zhoršujúcej sa situácie s pandémiou COVID-19 prijala vláda nový COVID automat, ktorý výrazne sprísňuje podmienky na organizáciu športových podujatí. Preto sa VV OSTZ rozhodol s okamžitou platnosťou až do odvolania pozastaviť všetky súťaže, ktoré spadajú do jeho pôsobnosti, teda 5., 6., 7. a 8.ligu. Vzhľadom na vládou prijaté opatrenia sa jedná minimálne o najbližšie 3 kolá. Ak sa situácia zlepší natoľko, že budú uvoľnené prijaté opatrenia, bude našou snahou všetky súťaže čo najskôr opäť spustiť.

Branislav Oravec
predseda OSTZ

Vzhľadom na to, že nepriaznivá situácia s pandémiou COVID-19 pretrváva v našom okrese aj naďalej, rozhodol VV OSTZ o odložení 8.kola všetkých okresných súťaží (6., 7. a 8.liga). Odohrať sa môžu len zápasy, ktorých aktéri spĺňajú požiadavku COVID automatu (momentálne len KOMPLETNE ZAOČKOVANÍ).
Zápasy spoločnej 5.liga pokračujú podľa už skôr zverejneného usmernenia.
 
Branislav Oravec
predseda OSTZ

Od 8.11. je náš okres podľa COVID automatu v čiernej farbe. Vzhľadom na túto skutočnosť rozhodol VV OSTZ o odložení najbližšieho 7.kola vo všetkých okresných súťažiach. Ďalší priebeh súťaží bude závisieť od vývoja pandémie v našom okrese a z toho plynúce jeho zaradenie podľa COVID automatu, prípadne od prijatia iných opatrení orgánmi štátnej moci. Rozhodnutie VV OSTZ o každom nasledujúcom kole bude až do odvolania zverejnené vždy v úvode týždňa na tejto stránke, venujte jej prosím preto pozornosť.

Termín dohrávky odloženého kola (prípadne kôl) bude závisieť od ich počtu a od vývoja pandemickej situácie v našom okrese. Na základe toho určí VV OSTZ termíny na dohratie odložených kôl buď v priebehu súťaže alebo po odohratí posledného 22. kola (6. a 7.liga) resp. 14.kola (8.liga).

Zápas družstiev, ktoré spĺňajú podmienku COVID automatu (hráči obidvoch družstiev sú KOMPLETNE ZAOČKOVANÍ), sa môže odohrať, ak sa na tom obidve družstvá dohodnú! V takomto prípade je potrebné nahlásiť túto skutočnosť predsedovi ŠTK p.Jánovi Tomanovi a bude to uvedené aj na PINCI. Za splnenie podmienky COVID automatu zodpovedá domáce družstvo!

Branislav Oravec
predseda OSTZ

Situácia s pandémiou COVID-19 má zhoršujúci sa trend a už od pondelka 1.11. je okres Ružomberok zaradený do čiernej farby. S tým prichádzajú na rad rôzne obmedzenia, ktoré sa týkajú aj športových podujatí. 5.ligu hrajú družstvá z dvoch okresov a záujmom obidvoch OSTZ je súťaž odohrať pokiaľ možno čo najplynulejšie aj s prípadným rizikom odloženia niektorých zápasov. Preto sa obidva OSTZ dohodli na tom, ako postupovať v prípade, že jeden z okresov je podľa COVID automatu v čiernej farbe. Priebeh súťaže bude nasledovný: 

1. družstvá, ktoré hrajú svoje domáce zápasy v okrese s inou ako čiernou farbou, odohrajú svoje domáce zápasy podľa vyžrebovania

2. ak majú hrať zápas družstvá z rôznych okresov a len domáce družstvo je z okresu s čiernou farbou, zápas sa odohrá u súpera; hrací deň a čas bude podľa zvyklostí družstva, u ktorého sa bude hrať

3. ak hrajú zápas dve družstvá z okresu s čiernou farbou, majú dve možnosti:

a) domáce družstvo zabezpečí hraciu miestnosť v okrese s inou, ako čiernou farbou  

b) družstvá môžu odohrať zápas podľa vyžrebovania, ak sú všetci hráči, ktorí nastúpia na zápas (domáci aj hostia), kompletne zaočkovaní 

Ak sa im nedá využiť ani jedna z uvedených možností, zápas bude odložený. Žiadosť o odloženie zápasu musí podať zástupca domáceho klubu predsedovi ŠTK p.Jánovi Tomanovi.

Rovnakú podmienku o kompletnej zaočkovanosti zúčastnených hráčov môžu využiť aj kluby, uvedené v bode č.2. Vtedy je potrebné o tejto skutočnosti informovať predsedu ŠTK p.Jána Tomana. Inak bude na webovej stránke OSTZ LM aj na PINCI uvedená zmena miesta stretnutia.

Veríme, že prijaté opatrenia sú na prospech nás všetkých, ktorí máme záujem odohrať túto sezónu tak, aby mohla byť pokiaľ možno kompletná a vyhlásená za regulárne ukončenú.

Branislav Oravec
predseda OSTZ

Komisia rozhodcov SSTZ v spolupráci s KZST Žilina organizuje dňa 17.11.2021 školenie rozhodcov na kvalifikačný stupeň licencia D, C, B a A, a seminár rozhodcov C, B, A na predĺženie licencií, ktorým skončila platnosť.

Viac info nájdete v priloženom súbore

Školenie a seminár rozhodcov

 

AKTUÁLNY ZOZNAM ROZHODCOV ZA kraja

SSTZ vydal COVID protokol, ktorého súčasťou je aj COVID manuál pre súťaž družstiev. Týmto manuálom sa budú riadiť aj všetky súťaže, riadené OSTZ L.Mikuláš. Pre jednotlivé farby COVID automatu sú stanovené nasledovné pravidlá:

zelená a oranžová farba - režim Základ (bez obmedzení)

červená a bordová farba - režim OTP (očkovaný-testovaný-prekonal COVID)

V tomto prípade nie je potrebné upovedomiť súpera ani riadiaci zväz o režime, ten je daný automaticky.

V prípade, že príslušný správny orgán (napr. RÚVZ, riaditeľ školy....) rozhodne pri zelenej alebo oranžovej farbe o sprísnení podmienok na režim OTP, musí domáci klub o tom informovať súpera aj riadiaci zväz mailom najmenej 3 dni pred konaním zápasu.

Pri sprísnení podmienok príslušným správnym orgánom v ktorejkoľvek farbe na režim KZ (kompletne zaočkovaný), musí domáci klub nájsť inú hraciu miestnosť, kde bude môcť byť použitý režim Základ alebo OTP a informovať o tom súpera aj riadiaci zväz mailom najmenej 3 dni pred konaním zápasu.

Vážení športoví priatelia,

za pár dní sa začne nový ročník stolnotenisových súťaží, na ktoré sa po výluke v minulej sezóne určite všetci riadne tešíme. Situácia s pandémiou COVID-19 však opäť naberá na sile a preto sa možno viacerí pozeráte na začínajúcu sezónu s obavami. Oproti vlaňajšku sa však situácia zmenila a orgánmi štátnej moci bol prijatý rad opatrení, ktoré určujú podmienky, za ktorých je možné športové podujatia organizovať v závislosti na sile pandémie v danom okrese.
Do pozornosti dávame najmä COVID automat a Vyhlášku Úradu verejného zdravotníctva č.241/2021 Zb zo dňa 16.8.2021. V nej sú stanovené podmienky, za ktorých je možné usporiadať športové podujatia (tréningy, zápasy) pre jednotlivé farby COVID automatu. Podľa týchto dokumentov je možné organizovať súťaže až do bordovej farby na COVID automate, teda druhej najnepriaznivejšej. Samozrejme, za splnenie podmienok, daných vyhláškou. A tu môže dôjsť k problémom, pretože už od červenej farby je možné usporiadať súťaže len v režime O-T-P (očkovaní - testovaní - prekonali COVID) alebo KZ (kompletne zaočkovaní). Preto chceme upozorniť všetkých, ktorí sa na zápasoch podieľajú (hráči, rozhodcovia, vedúci), že dodržanie podmienok, stanovených vyhláškou č.241/2021 Zb je nevyhnutným predpokladom na odohratie zápasu. Právo skontrolovať splnenie podmienok má vedúci každého družstva (domáci aj hostia) vizuálnou kontrolou príslušných dokladov. Ak dôjde k situácii, že jeden alebo aj viacerí hráči nespĺňajú podmienky, dané vyhláškou č.241/2021 Zb, nemôžu vstúpiť do športového priestoru a teda ani nastúpiť na zápas. V tom prípade sa postupuje podľa Súťažného poriadku a ak družstvo nemá na zápas aspoň troch hráčov, prehrá zápas kontumačne. Vzhľadom na to, že pandemická situácia je výnimočná a nechceme ani nijakým spôsobom ovplyvňovať rozhodnutie každého jednotlivca, VV OSTZ rozhodol, že kontumácia bude bez finančného postihu. Pevne však veríme, že k takýmto situáciám bude dochádzať len výnimočne, najlepšie nikdy.
Pre jednoduchšiu orientáciu prikladáme COVID protokol, ktorý vydal SSTZ. V uvedenom protokole je zjednodušene uvedené, aké sú podmienky pre organizáciu športových podujatí pri danej farbe okresu na COVID automate.

Branislav Oravec
predseda OSTZ

 

COVID 19 PROTOKOL

Nové pravidlo o poskytovaní rád hráčom počas zápasu (platné od 1.10.2016):

- usmernenie

Registrovaní užívatelia majú prístup ku všetkým stránkam a súborom!!!

 

V prípade problémov s registráciou ma kontaktujte na

info (z) ostzlm.sk

 

alebo na telefónnom čísle uvedenom v kontaktoch.