Komisia rozhodcov SSTZ v spolupráci s KZST Žilina organizuje dňa 17.11.2021 školenie rozhodcov na kvalifikačný stupeň licencia D, C, B a A, a seminár rozhodcov C, B, A na predĺženie licencií, ktorým skončila platnosť.

Viac info nájdete v priloženom súbore

Školenie a seminár rozhodcov

SSTZ vydal COVID protokol, ktorého súčasťou je aj COVID manuál pre súťaž družstiev. Týmto manuálom sa budú riadiť aj všetky súťaže, riadené OSTZ L.Mikuláš. Pre jednotlivé farby COVID automatu sú stanovené nasledovné pravidlá:

zelená a oranžová farba - režim Základ (bez obmedzení)

červená a bordová farba - režim OTP (očkovaný-testovaný-prekonal COVID)

V tomto prípade nie je potrebné upovedomiť súpera ani riadiaci zväz o režime, ten je daný automaticky.

V prípade, že príslušný správny orgán (napr. RÚVZ, riaditeľ školy....) rozhodne pri zelenej alebo oranžovej farbe o sprísnení podmienok na režim OTP, musí domáci klub o tom informovať súpera aj riadiaci zväz mailom najmenej 3 dni pred konaním zápasu.

Pri sprísnení podmienok príslušným správnym orgánom v ktorejkoľvek farbe na režim KZ (kompletne zaočkovaný), musí domáci klub nájsť inú hraciu miestnosť, kde bude môcť byť použitý režim Základ alebo OTP a informovať o tom súpera aj riadiaci zväz mailom najmenej 3 dni pred konaním zápasu.

Vážení športoví priatelia,

za pár dní sa začne nový ročník stolnotenisových súťaží, na ktoré sa po výluke v minulej sezóne určite všetci riadne tešíme. Situácia s pandémiou COVID-19 však opäť naberá na sile a preto sa možno viacerí pozeráte na začínajúcu sezónu s obavami. Oproti vlaňajšku sa však situácia zmenila a orgánmi štátnej moci bol prijatý rad opatrení, ktoré určujú podmienky, za ktorých je možné športové podujatia organizovať v závislosti na sile pandémie v danom okrese.
Do pozornosti dávame najmä COVID automat a Vyhlášku Úradu verejného zdravotníctva č.241/2021 Zb zo dňa 16.8.2021. V nej sú stanovené podmienky, za ktorých je možné usporiadať športové podujatia (tréningy, zápasy) pre jednotlivé farby COVID automatu. Podľa týchto dokumentov je možné organizovať súťaže až do bordovej farby na COVID automate, teda druhej najnepriaznivejšej. Samozrejme, za splnenie podmienok, daných vyhláškou. A tu môže dôjsť k problémom, pretože už od červenej farby je možné usporiadať súťaže len v režime O-T-P (očkovaní - testovaní - prekonali COVID) alebo KZ (kompletne zaočkovaní). Preto chceme upozorniť všetkých, ktorí sa na zápasoch podieľajú (hráči, rozhodcovia, vedúci), že dodržanie podmienok, stanovených vyhláškou č.241/2021 Zb je nevyhnutným predpokladom na odohratie zápasu. Právo skontrolovať splnenie podmienok má vedúci každého družstva (domáci aj hostia) vizuálnou kontrolou príslušných dokladov. Ak dôjde k situácii, že jeden alebo aj viacerí hráči nespĺňajú podmienky, dané vyhláškou č.241/2021 Zb, nemôžu vstúpiť do športového priestoru a teda ani nastúpiť na zápas. V tom prípade sa postupuje podľa Súťažného poriadku a ak družstvo nemá na zápas aspoň troch hráčov, prehrá zápas kontumačne. Vzhľadom na to, že pandemická situácia je výnimočná a nechceme ani nijakým spôsobom ovplyvňovať rozhodnutie každého jednotlivca, VV OSTZ rozhodol, že kontumácia bude bez finančného postihu. Pevne však veríme, že k takýmto situáciám bude dochádzať len výnimočne, najlepšie nikdy.
Pre jednoduchšiu orientáciu prikladáme COVID protokol, ktorý vydal SSTZ. V uvedenom protokole je zjednodušene uvedené, aké sú podmienky pre organizáciu športových podujatí pri danej farbe okresu na COVID automate.

Branislav Oravec
predseda OSTZ

 

COVID 19 PROTOKOL

Nové pravidlo o poskytovaní rád hráčom počas zápasu (platné od 1.10.2016):

- usmernenie

Registrovaní užívatelia majú prístup ku všetkým stránkam a súborom!!!

 

V prípade problémov s registráciou ma kontaktujte na

info (z) ostzlm.sk

 

alebo na telefónnom čísle uvedenom v kontaktoch.