Podľa Súťažného poriadku SSTZ a Rozpisu súťaží musia družstvá, ktoré skončili na 1., 2. a 3.mieste potvrdiť, či si uplatnia svoje právo na postup resp. účasť v baráži o postup do vyššej súťažnej triedy. Družstvo na 1.mieste tak musí urobiť do 8 dní, družstvo na 2.mieste do 10 dní a družstvo na 3.mieste do 12 dní. V prípade, že tak oddiel-klub neurobí, družstvo sa bude počítať ako postupujúce do vyššej súťažnej triedy a nebude mať v nasledujúcom ročníku právo účasti v pôvodnej súťažnej triede.
Baráže sa zúčastní najnižšie umiestnené družstvo z vyššej súťažnej triedy, ktoré nevypadáva priamo, a družstvá z druhých miest rovnocenných nižších súťažných tried (baráž o 4. a 5.ligu) resp. družstvo z druhého miesta nižšej súťažnej triedy (baráž o 6. a 7.ligu). Ak druhé družstvo nemá o baráž záujem, prechádza toto právo na tretie družstvo. Ak ani toto družstvo nemá o baráž záujem, nezúčastní sa ho žiadne družstvo z príslušnej súťažnej triedy.

Baráž o postup do 4.ligy riadi KSTZ Žilina a jej pravidlá sú zverejnené v Rozpise KSTZ na webovej stránke; na nej bude zverejnený aj termín baráže.


Podľa dohody oddielov-klubov, ktoré sú účastníkmi 6.ligy v okrese L.Mikuláš aj Ružomberok, bude baráž o postup do 5.ligy prebiehať v dvoch stupňoch:
1.stupeň) zápasy doma – vonku medzi účastníkmi baráže zo 6.líg, prvý zápas na pôde družstva, ktoré v dlhodobej súťaži získalo vyšší počet bodov
Termíny: 1.zápas 14.4.2024 o 18:00hod, 2.zápas 27.4.2024 o 18:00hod
2.stupeň) zápas na pôde družstva, ktoré ide do baráže z vyššej súťažnej triedy
Termín bude nadväzovať na baráž o 4.ligu

Baráž o 6. a 7.ligu sa bude hrať na jeden zápas, ktorý sa uskutoční na pôde družstva, ktoré ide do baráže z vyššej súťažnej triedy
Víťazi barážových zápasov majú v novom ročníku 2024/25 právo účasti vo vyššej súťažnej triede.

Dôležité upozornenie:
V prípade, že z vyššej súťažnej triedy budú zostupovať priamo až 4 družstvá, barážové stretnutie sa neuskutoční.

Úprava Rozpisu pre 6.-8.ligu

Pre okresné súťaže, riadené OSTZ L.Mikuláš (7. a 8.ligu), rozhodla ŠTK o úprave Rozpisu a to v písmene B), bod 19 nasledovne:
Ak žiadne z družstiev na 1., 2. a 3.mieste nebude chcieť postúpiť do vyššej súťažnej triedy, ponúkne sa možnosť postupu ďalším družstvám v poradí, ako sa umiestnili v dlhodobej súťaži okrem posledného družstva, ktoré musí zostúpiť do nižšej súťažnej triedy. V takomto prípade sa už barážové stretnutie o postup do vyššej súťažnej triedy neuskutoční. Termíny na odmietnutie postupu pre družstvá na 1., 2. a 3.mieste zostávajú v platnosti.